Superchlor - anorganický 1kg

Kód: 13120
Neohodnoceno
Značka: ASEKO
335,17 Kč / ks 277 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Superchlor nestabilizovaný - obsahuje chlornan vápenatý

Detailní informace

Česká firma
Česká firma
Založená 2009
Doručení zdarma od 5 000 Kč
Doručení zdarma
od 5 000 Kč
Montáž
Montáž a stavba
teras, bazénů a plotů

Detailní popis produktu

Superchlor nestabilizovaný – superchlorační přípravek (obsah aktivního chlóru 65 – 70% ) Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody. Šokově zlikviduje všechny mikroorganismy a sníží obsah celkového chloru (ten způsobuje zápach). Zoxiduje nečistoty a vodu v bazénu projasní.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

NEBEZPEČÍ
Obsahuje chlornan vápenatý (EEC císlo 017-012-00-7)
H272 - může zesílit požár; oxidant.                                                                                                                                H302 - zdraví škodlivý pri požití.                                                                                                                                   H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 - vysoce toxický pro vodní organismy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                                                                        P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                                                                              P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.                                                                                                               P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.       P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.                                                                       P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.                                             P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.                                                                                              P310 - Okamžiě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).                              EUH031 - uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Název a koncentrace účinné látky: Chlornan vápenatý min. 980 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 65%.


Forma přípravku: Granulát
Účel použití: Dezinfekční přípravek. Prostředek pro plavecké bazény s dezinfekční šokovou funkcí.
Použití: Používá se při šokovém chlorování, které je doporučeno provádět pravidelně cca každé 2-4 týdny.
Dávkování: 90 g/10 m3
Aplikace: Vypočtenou dávku rozpusťte v kbelíku s vodou a vzniklý roztok pomalu nalijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody.                                                                                                                                                                     POZOR: Vždy nejdříve vodu nalít do nádoby, potom přidat. Nikdy neházet přímo do bazénu. Volte ředění podle stupně znečištění.

Skladování: Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a působením tepla a ohně. Skladujte pouze v originálním obalu. Poškozený obal vyměňte
za nový. Neskladujte společně s kyselinami. Používejte biocidní přípravky bezpeěně. Před použitím sivždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chlorové přípravky
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: